Skip to main content

Tag: orzeczenie o niepełnosprawności

Orzeczenie o niepełnosprawności – jak uzyskać – krok po kroku

Orzeczenie o niepełnosprawności to kluczowy dokument dla osób z różnymi rodzajami niepełnosprawności. Daje możliwość uzyskania specjalnego wsparcia, dostępu do świadczeń socjalnych, a także uprawnień, które pomagają w codziennym życiu. W tym artykule omówimy proces ubiegania się o to orzeczenie, wyjaśniając każdy krok, niezbędne dokumenty i miejsce składania wniosku.

Czym jest orzeczenie o stopniu niepełnosprawności?

Orzeczenie o stopniu niepełnosprawności to formalny dokument potwierdzający istnienie i poziom niepełnosprawności. Dodatkowo na jego podstawie można ubiegać się o różne świadczenia, ulgi czy uprawnienia, takie jak:

 • renta z tytułu niepełnosprawności
 • dodatek pielęgnacyjny
 • ułatwienia w edukacji i zatrudnieniu
 • rehabilitacja
 • ulgi komunikacyjne
 • czy możliwość finansowania leczenia i rehabilitacji z odpisów 1,5% podatku i darowizn.
Zdjęcie przedstawia dziecko niepełnosprawne i zachęca do założenia subkonta, by uzyskać pomoc. Orzeczenie o niepełnosprawności.

Kto może ubiegać się o wydanie orzeczenia o niepełnosprawności?

O orzeczenie o stopniu niepełnosprawności może ubiegać się każda osoba, która:

 • posiada ograniczoną sprawność fizyczną lub ubytki wzroku, słuchu lub mowy.
 • ma naruszoną sprawność organizmu
 • utrudnia jej to pełnienie funkcji społecznych (np. zawodowych, edukacyjnych).

Gdzie złożyć wniosek o wydanie orzeczenia o niepełnosprawności?

Osoba ubiegająca się o wydanie orzeczenia składa wniosek w powiatowym zespole do spraw orzekania o niepełnosprawności właściwym ze względu na miejsce:

 • stałego pobytu;
 • pobytu – jeżeli przebywa:
  • poza miejscem pobytu dłużej niż 2 miesiące;
  • w zakładzie karnym albo poprawczym;
  • w domu pomocy społecznej albo ośrodku wsparcia;
  • lub jeżeli jest osobą bezdomną.

Jakie dokumenty dołączyć do wniosku o wydanie orzeczenia?

Do wniosku o wydanie orzeczenia o niepełnosprawności należy załączyć:

 • oryginał lub odpis aktu urodzenia
 • dwa zdjęcia formatu 3×4 cm
 • zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia
 • inne dokumenty, które potwierdzają stan zdrowia:
  • dokumentację medyczną np. karty informacyjne leczenia szpitalnego, ambulatoryjnego, wyniki badań diagnostycznych;
  • inne dokumenty np. opinia psychologiczno-pedagogiczna lub wydane wcześniej orzeczenie o niepełnosprawności.

Jak wygląda procedura rozpatrzenia wniosku o orzeczenie niepełnosprawności?

Po złożeniu wniosku i kompletu dokumentów, zespół orzekający ustala termin komisji lekarskiej, na którą należy zabrać ze wszystkie oryginały dokumentów.

Komisja lekarska ocenia stan zdrowia osoby ubiegającej się o orzeczenie i ustala:

 • czy dana osoba spełnia kryteria niepełnosprawności,
 • jaki jest stopień niepełnosprawności (lekki, umiarkowany, znaczny lub całkowity),
 • czy orzeczenie będzie mieć charakter stały czy czasowy.

Pamiętaj! Spełnianie kryteriów niepełnosprawności nie gwarantuje automatycznego otrzymania orzeczenia. Skład orzekający musi zbadać zakres twoich ograniczeń w codziennym funkcjonowaniu.

Ile trwa rozpatrzenie wniosku o orzeczenie niepełnosprawności?

Orzeczenie o stopniu niepełnosprawności wydawane jest w terminie do 3 miesięcy od dnia złożenia wniosku. Po podjęciu decyzji, zespół orzekający przesyła osobie ubiegającej się o orzeczenie odpis orzeczenia.

Jeśli po wydaniu decyzji nie zgadzasz się z jej treścią możesz odwołać się do wojewódzkiego zespołu do spraw orzekania o niepełnosprawności. Odwołanie zaadresuj do wojewódzkiego zespołu, ale złóż w powiatowym zespole. Masz na to 14 dni kalendarzowych od otrzymania orzeczenia.

Pomoc w sprawie napisania odwołania uzyskasz klikając >>tutaj<<.

Dlaczego warto założyć subkonto w fundacji?

Jeżeli Ty lub bliska Ci osoba jest chora lub niepełnosprawna i potrzebujesz wsparcia – nie zwlekaj – załóż subkonto w Fundacji PoProstuPomagam, która od 2015 roku wspiera Potrzebujących i ich rodziny. Dzięki niemu masz możliwość gromadzenia darowizn i odpisów 1,5% podatku oraz otrzymywania zwrotów za wydatki poniesione na przykład na:

 • diagnostykę,
 • leczenie,
 • rehabilitację,
 • zakup sprzętu ortopedycznego
 • inne wydatki medyczne lub
 • wydatki związane z poprawą warunków społeczno-bytowych Podopiecznego.

Pozwól sobie pomóc w łagodzeniu trudności finansowych i daj sobie szansę na najlepszą opiekę medyczną i lepszą jakość życia w chorobie. Przygotowanie wniosku o założenie subkonta w Fundacji PoProstuPomagam jest dziecinnie proste i nie zajmie Ci więcej niż 5 minut.

Masz pytania?

Jeżeli masz pytania skontaktuj się z nami przez nasz formularz kontaktowy klikając >> tutaj <<.

Przeczytaj: