Skip to main content

Regulamin

REGULAMIN

§ 1

Postanowienia wstępne

1. Niniejszy regulamin określa zasady korzystania przez Użytkowników z charytatywnego serwisu zbiórkowego prowadzonego przez Fundację Po prostu Pomagam dostępnego pod adresem www.PoProstuPomagam.pl oraz z oferowanych za jego pośrednictwem usług.

2. Nazwa serwisu, jego koncepcja, wygląd graficzny, logo, elementy grafiki, znaki towarowe, oprogramowanie oraz baza danych podlegają ochronie prawnej.

 

§ 2

Definicje

Określenia użyte w niniejszym Regulaminie oznaczają:

a) Regulamin – niniejszy regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 r. Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.);

b) Serwis – charytatywny serwis zbiórkowy www.PoProstuPomagam.pl umożliwiający gromadzenie darowizn na realizację celów społecznie użytecznych;

c) Operator – Fundacja Po Prostu Pomagam, wpisana w rejestrze stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz publicznych zakładów opieki zdrowotnej Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000559099 administrujący serwisem;

d) Użytkownik – osoba, która w jakikolwiek sposób korzysta z serwisu lub usług świadczonych za jego pośrednictwem przez Operatora;

e) Cel – inicjatywa lub akcja społecznie użyteczna, na realizację której Organizator prowadzi zbiórkę;

f) Zbiórka – apel o wsparcie finansowe celu, na którego realizację Organizator gromadzi darowizny;

g) Organizator – Użytkownik zgłaszający zbiórkę na swoją rzecz lub na rzecz Potrzebującego;

h) Potrzebujący – osoba na rzecz, której Organizator lub Operator zgłasza i prowadzi zbiórkę;

i) Pomagający – Użytkownik, który dobrowolnie przeznacza darowiznę na wybrany przez siebie cel;

j) Darowizna – środki pieniężne przekazane dobrowolnie na realizację celu zgłoszonego w serwisie;

k) Pośrednik płatności internetowych – Przelewy24.pl serwis pośrednictwa finansowego prowadzony przez PayPro S.A. z siedzibą w Poznaniu, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000347935, o kapitale zakładowym wynoszącym 4.500.000,00 zł, w całości opłaconym, wpisaną do rejestru krajowych instytucji płatniczych prowadzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego pod numerem podmiotu w UKNF IP24/2014, jako krajowa instytucja płatnicza świadczący usługi zgodnie z cennikiem usług dostępnym na stronie internetowej Przelewy24.pl; PayPal, serwis pośrednictwa finansowego działającego pod firmą PayPal (Europe) S.à r.l. et Cie, S.C.A. (zarejestrowana w R.C.S. Luxembourg pod numerem B 118349), z oficjalną siedzibą w Luksemburgu, L-2449, dysponujący ważną licencją jako luksemburska instytucja kredytowa w rozumieniu artykułu 2 ustawy o sektorze finansowym z 5 kwietnia 1993 roku (z późniejszymi zmianami) i podlegający ścisłemu nadzorowi luksemburskiego organu kontrolnego, Commission de Surveillance du Secteur Financier (Komisji Nadzoru Sektora Finansowego) świadczący usługi zgodnie z cennikiem usług dostępnym na stronie internetowej PayPal.com.

 

§ 3

Ogólne warunki korzystania z serwisu

1. Korzystanie z serwisu oraz oferowanych za jego pośrednictwem usług jest jednoznaczne z wyrażeniem przez Użytkownika zgody na warunki niniejszego regulaminu.

2. Do korzystania z serwisu niezbędne jest posiadanie:

a) urządzeń zapewniających dostęp do Internetu,

b) przeglądarki zasobów internetowych umożliwiającej wyświetlanie stron www;

c) w odniesieniu do Użytkowników dokonujących rejestracji w serwisie – aktywnego adresu e-mail.

 

§ 4

Usługi

1. Istotą działalności serwisu jest wspieranie i promowanie dobroczynności.

2. Użytkownicy serwisu mają w szczególności możliwość:

a) organizowania i prowadzenia zbiórek internetowych;

b) przekazywania darowizn;

c) przeglądania i zapoznawania się z materiałami prezentowanymi w serwisie.

 

§ 5

Darowizny

1. Do przekazania darowizny nie jest konieczna rejestracja w serwisie.

2. Pomagający może przekazać darowiznę na wybrany przez siebie cel przelewem tradycyjnym lub przelewem internetowym. Przekierowanie do systemu płatności internetowych następuje po naciśnięciu przycisku „Pomagam” znajdującego się na stronie danej zbiórki. Minimalna darowizna przekazana przelewem internetowym to kwota 3 zł.

3. Aby przekazać na rzecz zbiórki darowiznę przelewem tradycyjnym należy wskazać w treści przelewu indywidualnie przypisane do konkretnej zbiórki dane, tj. numer rachunku bankowego oraz tytuł przelewu widoczne na stronie internetowej zbiórki.

4. Zaliczenie darowizny przekazanej przelewem tradycyjnym na poczet zbiórki następuje najpóźniej w ciągu 4 dni roboczych od dnia zaksięgowania środków na koncie Operatora.

5. Od przekazanej darowizny pośrednik płatności internetowych pobiera prowizję w wysokości 2,5%  od ogólnej wpłaty.

5. Pomagający może również przekazać darowiznę na rzecz Fundacji Po prostu Pomagam. Darowizny przekazane na konto Operatora, za wyjątkiem darowizn, o których mowa w ust. 3 niniejszego paragrafu, są darowiznami przekazanymi na realizację celów statutowych Fundacji.

6. Pomagający nie może odwołać przekazanej darowizny.

 

§ 6

Rejestracja Użytkownika

1. Rejestracja i prowadzenie konta w serwisie jest bezpłatne.

2. Uprawnionym do rejestracji w serwisie jest:

a) osoba fizyczna posiadającą pełną zdolność do czynności prawnych;

b) osoba prawna;

c) jednostka organizacyjna nieposiadającą osobowości prawnej ale posiadająca zdolność prawną.

3. Dokonując rejestracji w serwisie Użytkownik niniejszym oświadcza, że:

a) dane osobowe zawarte w formularzu rejestracyjnym oraz ewentualnie następnie zmienione w trakcie korzystania z serwisu, są prawdziwe, a materiały Użytkownika zamieszczone zostały zgodne z prawem, w szczególności nie naruszają praw osób trzecich,

b) wyraża zgodę na otrzymywanie na wskazany w formularzu rejestracyjnym e-mail wiadomości od Operatora.

3. W formularzu rejestracyjnym Użytkownik podaje:

a) imię i nazwisko lub nazwę;

b) login;

c) hasło;

d) adres e-mail.

4. Na wskazany w formularzu rejestracyjnym adres e-mail zostaje wysłana wiadomość z linkiem aktywacyjnym, którego kliknięcie skutkuje utworzeniem konta.

 

§ 7

Zgłoszenie zbiórki

1. Zgłoszenia zbiórki może dokonać zarejestrowany w serwisie Użytkownik wysyłając formularz dostępny w zakładce „Zgłoś zbiórkę”. Na mocy odrębnego porozumienia w imieniu Organizatora lub Potrzebującego zgłoszenia zbiórki dokonuje Operator.

2. Operator zapewnia obsługę techniczną prowadzonych w serwisie zbiórek internetowych i jest właściwy do podejmowania decyzji we wszystkich sprawach nie zastrzeżonych niniejszym Regulamien.

3. Autor określa w formularzu zgłoszeniowym, o którym mowa w ust. 1, następujące informacje:

a) tytuł, streszczenie i opis zbiórki;

b) kategorię zbiórki;

c) datę końcową trwania zbiórki;

d) minimalną kwotę niezbędną do realizacji celu;

e) zdjęcia lub filmy dotyczące realizacji celu;

f) numer telefonu Autora zbiórki;

g) nazwę banku i numer rachunku bankowego Autora zbiórki.

4. Autor oświadcza, iż:

a) dane osobowe zawarte w formularzu zgłaszającym zbiórkę oraz ewentualnie następnie zmienione w trakcie korzystania z serwisu, są prawdziwe, a materiały zamieszczone zostały zgodnie z prawem, w szczególności nie naruszają praw osób trzecich;

b) przyjmuje do wiadomości, że informacje na temat zgłoszonej zbiórki są dostępne nieograniczonemu kręgowi użytkowników. Powyższe nie dotyczy następujących danych:

– miejsca zamieszkania lub siedziby;

– numeru telefonu;

– nazwy i numeru rachunku bankowego;

c) udziela Operatorowi nieodpłatnego i nieograniczonego czasowo ani terytorialnie upoważnienia do rozpowszechniania informacji na temat celu w mediach oraz materiałach promocyjnych, informacyjnych dotyczących działalności serwisu i Operatora;

d) wyraża zgodę na wykorzystywanie przesłanych zdjęć i filmów w celu świadczenia przez Operatora usług i dostarczania funkcjonalności serwisu, jak również oświadcza, że osoby trzecie, których wizerunek Organizator zbiórki umieścił w serwisie udzieliły takiego zezwolenia.

5. Organizator zobowiązany jest do przesłania skanów dokumentów uzupełniających, których przesłanie Operator uzna za uzasadnione i od których weryfikacji uzależniona będzie publikacja zbiórki. Weryfikacja dokonywana jest przez Operatora w oparciu o kryterium zgodności celu z istotą działalności serwisu i jego działalnością statutową Operatora.

6. Publikacja zbiórki następuję pod warunkiem pozytywnej weryfikacji zgłoszenia w terminie 7 dni roboczych od dnia zgłoszenia zbiórki. O publikacji zbiórki Operator informuje Organizatora drogą elektroniczną.

7. Bezwzględną podstawą do odmowy publikacji zbiórki w serwisie jest jego sprzeczność z postanowieniami regulaminu, istota lub działalnością statutową Operatora. Operator nie ma obowiązku informowania o odmowie publikacji zbiórki i do wskazania uzasadnienia odmowy.

8. Kwota, o której mowa w ust. 3 lit. d niniejszego paragrafu, nie może być niższa niż 500 (pięćset) złotych.

9. Maksymalny okres trwania zbiórki, o którym mowa w ust. 3 lit. c niniejszego paragrafu to 12 miesięcy, a minimalny 3 tygodnie. W wyjątkowych przypadkach Operator na wniosek Organizatora zbiórki może zezwolić na dłuższy czas trwania zbiórki.

10. Po zakończeniu zbiórki zebrana kwota zostaje pomniejszona o prowizję na rzecz pośredników płatności internetowych oraz Operatora w wysokości 6% na utrzymanie i promocję serwisu. Minimalna kwota prowizji Operatora bez względu na wysokość pozyskanych środków wynosi pięćdziesiąt złotych.

11. Po zakończeniu zbiórki Organizator przesyła na adres poczty elektronicznej Operatora wiadomość weryfikującą dane podane w zgłoszeniu zbiórki. W wiadomości należy wskazać:

a) imię nazwisko lub nazwę Organizatora zbiórki;

b) tytuł zbiórki;

c) miejsce zamieszkania lub siedzibę Organizatora zbiórki;

d) nazwę banku i numer rachunku bankowego.

12. Operator najpóźniej w terminie 7 dni roboczych przekazuje zgromadzone darowizny na rachunek bankowy wskazany w formularzu zgłoszeniowym. Jeżeli Operator uzna to za uzasadnione Organizator zobowiązany jest do przesłania skanów dokumentów uzupełniających albo do dokonania przelewu weryfikacyjnego celem weryfikacji przesłanych danych. Od pozytywnej weryfikacji uzależniona będzie wypłata zgromadzonych środków.

13. Jeżeli w ciągu trzech miesięcy od dnia zakończenia zbiórki Organizator nie prześle Operatorowi wiadomości weryfikacyjnej, o której mowa w ust. 11 niniejszego paragrafu, zgromadzona kwota zostaje przekazana na na rzecz innych zbiórek lub realizację celów statutowych Fundacji. O przeznaczeniu decyduje Operator.

14. Jeżeli zbiórka okaże się bezprzedmiotowa, w szczególności w przypadku śmierci Organizatora zbiórki, Potrzebującego lub następczej niemożliwości realizacji celu, zgromadzona kwota zostaje przekazana na rzecz innych zbiórek lub cele statutowe Fundacji. O przeznaczeniu decyduje Operator w formie uchwały.

 

§ 8

Wydłużenie, skrócenie i zawieszenie zbiórki

1. Operator na wniosek Organizatora zbiórki złożony w formie elektronicznej może zezwolić na wydłużenie, skrócenie lub zaiweszenie zbiórki.

2. Po zakończeniu zbiórki Operator pomniejsza zebraną sumę o kwotę dwudziestu złotych stanowiącą opłatę za wydłużenie, skrócenie lub zawieszenie zbiórki.

 

§ 9

Rozwiązanie umowy

1. Zgłoszenie zbiórki jest równoznaczne z zawarciem między Operatorem a Organizatorem zbiórki umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną. Jej przedmiotem jest zapewnienie przez Operatora obsługi technicznej zbiórki zgłoszonej i prowadzonej w serwisie przez Organizatora. Warunki umowy określa niniejszy regulamin.

2. Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną zostaje również zawarta w chwili rozpoczęcia świadczenia przez Operatora na rzecz Użytkownika innych usług objętych odrębnymi porozumieniami, do których zastosowanie mają również przepisu niniejszego regulaminu.

3. Umowa, o której mowa w ust. 1 i 2 niniejszego paragrafu, zostaje zawarta na czas nieokreślony.

4. Każda ze stron może rozwiązać umowę bez podania przyczyn i w trybie natychmiastowym, z zastrzeżeniem zachowania praw nabytych przez drugą stronę przed rozwiązaniem Umowy. Nie istnieje minimalny okres, przez który umowa nie może być wypowiedziana.

5. Użytkownik chcąc rozwiązać umowę wysyła stosowne oświadczenie z adresu e-mail wskazanego w formularzu rejestracyjnym na adres poczty elektronicznej Operatora. Operator obowiązany jest usunąć konto w najpóźniej w ciągu 14 dni od zgłoszenia.

6. Usunięcie konta z serwisu jest równoznaczne z rozwiązaniem umowy. W przypadku trwania zbiórki, usunięcie konta następuje z dniem wykonania wszelkich obowiązków ciążących na stronach i wynikających z niniejszego regulaminu lub odrębnych porozumień.

 

§ 10

Prawa i obowiązki Użytkownika

1. Użytkownikowi przysługuje prawo do złożenia reklamacji. Operator nie odpowiada na reklamacje, których adresatami są lub powinni być Użytkownicy serwisu.

2. Użytkownik zobowiązuje się do korzystania z serwisu zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, normami społecznymi i postanowieniami niniejszego regulaminu, w szczególności zobowiązuje się do:

a) nieumieszczania w serwisie materiałów, które naruszają polskie lub międzynarodowe przepisy prawa, dobre obyczaje lub normy moralne, naruszają prawa związane z ochroną praw autorskich i praw pokrewnych oraz ochroną praw własności przemysłowej, naruszają dobra osobiste osób trzecich i Operatora, zawierają treści naruszające lub godzące w istotę działalności serwisu;

b) nie podejmowania działań, które w jakikolwiek sposób mogą zakłócić funkcjonowanie serwisu, a także działań, poprzez które stara się on wpływać na innych Użytkowników, działać na ich szkodę lub szkodę Operatora;

c) nie uprawiania jakiejkolwiek działalności komercyjnej.

3. Użytkownicy ponoszą pełną odpowiedzialność prawną z tytułu podania w serwisie nieprawdziwych danych lub danych osób trzecich bez wymaganego prawem i regulaminem zezwolenia.

4. Organizator zbiórki zobowiązuje się do:

a) do promocji zbiórki, w szczególności do rozpowszechniania informacji na temat możliwości finansowego wsparcia zbiórki za pośrednictwem serwisu PoProstuPomagam.pl oraz możliwości przekazywania na rzecz zbiórki darowizn na rachunek bankowy wskazany na stronie internetowej zbiórki;

b) wykorzystania zebranej za pośrednictwem serwisu kwoty zgodnie z celem na jaki została ona zgromadzona.

5. Potrzebujący obowiązani są samodzielnie uregulować wynikające z ustaw podatkowych zobowiązania i ponoszą z tego tytułu pełną odpowiedzialność prawną.

6. Użytkownik ma prawo zamieszczać logo „PoProstuPomagam” w zakresie i na potrzeby promocji zbiórki. W razie wyrażenia przez Operatora sprzeciwu przeciwko publikacji, Użytkownik obowiązany jest do jego natychmiastowego usunięcia.

7. Zgłoszenie i prowadzenie zbiórki za pośrednictwem serwisu PoProstuPomagam.pl nie upoważnia Organizatorów i Użytkowników do wypowiadania się w imieniu Operatora. W prośbach bądź apelach zachęcających do wsparcia zbiórki mogą oni wypowiadać się wyłącznie we własnym imieniu. Wszelkie wypowiedzi

 

§ 11

Prawa i obowiązki Operatora

1. Operator ma prawo do ingerencji w konto Użytkownika, w zakresie koniecznym dla usunięcia zakłócenia lub problemu w funkcjonowaniu konta lub serwisu.

2. Operator nie odpowiada w żaden sposób za prawdziwość, rzetelność oraz autentyczność materiałów przekazywanych i publikowanych w serwisie przez Użytkowników.

3. Operator nie ponosi odpowiedzialności za:

a) problemy techniczne bądź ograniczenia techniczne występujące w sprzęcie komputerowym, systemie teleinformatycznym oraz infrastrukturze telekomunikacyjnej, z którego korzysta Użytkownik, a które uniemożliwiają Użytkownikowi korzystanie z serwisu i oferowanej za jego pośrednictwem usługi;

b) niedostępność serwisu z przyczyn niezależnych od Operatora. Operator zastrzega sobie ponadto możliwość zawieszenia świadczenia usług w serwisie w dowolnym momencie, z jakiejkolwiek przyczyny, w szczególności z uwagi na konieczność konserwacji, przeglądu lub rozbudowy bazy technicznej serwisu. Czas trwania zbiórki zostanie wówczas wydłużony o okres zawieszenia działalności serwisu.

c) utratę treści spowodowaną awarią sprzętu, systemu lub też innymi okolicznościami z przyczyn nieleżących po stronie Operatora oraz za treść reklam zamieszczanych w serwisie przez podmioty trzecie, a także sposób, w jaki publikowane treści będą wykorzystywane przez Użytkowników;

d) szkody poniesione przez Użytkownika spowodowane zagrożeniami występującymi w Internecie, w szczególności włamaniami do systemu Użytkownika, przejęciami haseł przez osoby trzecie, zainfekowaniem systemu Użytkownika wirusami;

e) działania, czy skutki działań Użytkowników, jeżeli działali oni bez wymaganej regulaminem zgody przedstawiciela ustawowego, pełnomocnika lub osoby trzeciej.

3. Operator zastrzega, iż darowizny, o których mowa w § 5 ust. 3 niniejszego regulaminu, zaksięgowane na koncie Operatora po upływie 7 dni od zakończenia zbiórki, a w przypadku darowizn przekazanych po upływie terminu, o którym mowa w § 8 ust. 1 lit.c, są darowiznami przekazanymi na realizację celów statutowych Fundacji.

4. Operator zastrzega sobie prawo do nieakceptowania bądź usuwania materiałów bądź kont Użytkowników, w przypadku uzasadnionych podejrzeń co do prawdziwości prezentowanych materiałów, co do zasadności obecności w serwisie, naruszania zasad współżycia społecznego, postanowień regulaminu lub działania na szkodę Operatora, bez uprzedniego wzywania do zaprzestania tych naruszeń. Usunięcie konta Użytkownika w ww. trybie jest równoznaczne z wypowiedzeniem umowy przez Operatora w trybie natychmiastowym.

 

§ 12

Ochrona danych osobowych

1. Operator jest administratorem danych osobowych Użytkowników. Operator zapewnia, iż dane osobowe Uczestników będą przetwarzane zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.).

2. Użytkownicy oświadczają, iż dane osobowe podają dobrowolnie oraz są świadomi, iż w każdym czasie mają prawo wglądu do swoich danych ,a także żądania zaprzestania przetwarzania ich danych osobowych, ich zmiany oraz ich usunięcia. W tym celu mogą zwrócić się z odpowiednim żądaniem wysłanym na adres poczty elektronicznej Operatora.

4. Użytkownik jest zobowiązany do informowania Operatora, o każdej zmianie w zakresie swoich danych osobowych. W przypadku niepowiadomienia Organizatora, nie ponosi on odpowiedzialności za opóźnienie lub brak działania spowodowany nie dokonaniem aktualizacji danych.

5. Serwis stosuje mechanizm tzw. cookies. Mechanizm cookies stosowany jest w celu zachowania parametrów nawigacyjnych użytkownika i statusu jego zalogowania, agregowania danych statystycznych o ruchu użytkowników serwisu, optymalizowaniu emisji reklam na serwisie i usprawniania funkcjonowania serwisu zgodnie z obowiązującymi w sieci www standardami.

6. Prośby i pytania przesłane na adres kontaktowy, o którym mowa w § 14 ust. 1, a które dotyczą zagadnień merytorycznych Operator przekazuje Organizatorowi zbiórki.

 

§ 13

Postanowienia końcowe

1. Kontakt z Operatorem możliwy jest za pośrednictwem adresu poczty elektronicznej: kontakt@poprostupomagam.pl.

2. Operator ma prawo do zmiany niniejszego regulaminu w dowolnym czasie. Zmiany wiążą Użytkowników od momentu umieszczenia regulaminu w nowym brzmieniu w serwisie. W sprawach nieure

3. Porozumienia zawarte między Operatorem i Użytkownikiem stanowią część integralną niniejszego regulaminu.

3. Ewentualne spory powstałe na tle realizacji niniejszego regulaminu strony poddają rozstrzygnięciu właściwemu ze względu na siedzibę Operatora sądu powszechnego.

4. Regulamin w powyższym brzemieniu obowiązuje od dnia umieszczenia go w serwisie.